Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
       
Situaţia lucrărilor de investiţii

Buletin informativ

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Investiţii:

 • H.C.G.M.B. nr. 130/2004 pentru aprobarea organigramei P.M.B., modificată cu H.C.G.M.B. nr. 37/2006;
 • Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (cu modificările şi completările ulterioare);
 • Ordin al ministrului lucrărilor publice transporturilor şi locuinţei nr. 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 • HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HGR 273/1994 privind regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 • HGR nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor din OUG nr. 34/2006;
 • Ordinul ANRMAP nr. 155/2006;
 • HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006;
 • OUG nr. 123/2000 privind modificarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, teatral, muzical, folcloric şi al artelor;
 • HGR nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii metodologice de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii;
 • Ordinul MDLPL nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr.28/2008";
 • OG nr. 20/1994, republicată, privind expertizarea tehnică a clădirilor de locuit din Bucureşti;
 • Normele metodologice de aplicare a OG nr. 20/1994 aprobate prin HG nr. 1364/2001;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.174/27.11.2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr.260/23.06.2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.187/2002 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;
 • Normele de aplicare aprobate prin HGR nr.1735/06.12.2006 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamenelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Direcţiei Investiţii:

        DIRECŢIA INVESTIŢII

Director executiv: Bogdan Şoşoacă
Audienţe: Miercuri 12:00-15:00,
telefon: 021/305.55.09, camera 120,
Tel: 021/305.55.00/1120
E-mail: bogdan.sosoaca@bucuresti-primaria.ro

Director Executiv Adj. Popa Balan Alexandra Corina
B.dul Regina Elisabeta nr.16, etaj 4, Camera 10,
Secretariat - Camera 11, sector 3, Bucureşti;
Tel.021/305.55.31; 021/305.55.00/2411
E-mail: Alexandra.Popa-Balan@bucuresti-primaria.ro

       SERVICIUL PROGRAMARE PREGĂTIRE ŞI RECEPŢIE DOCUMENTAŢII TEHNICE ŞI LUCRĂRI DE INVESTIŢII

Şef serv. Luiza Matheas B-dul Regina Elisabeta Nr. 16, Etaj 6, Camera 05,06,16 Sector 3, Bucureşti;
Tel:021/305.55.21;021/305.55.00/2605/2606/2616.
Acte necesare eliberare adeverinţe investiţii:
- cerere;
- plan situaţie scara 1:500 cu reconstituirea proprietăţii eliberat de către DEIC;
- plan situaţie scara 1:2000, actualizat, eliberat de către DEIC;
- dacă nu există reactualizare în zonă, Raport de expertiză tehnică (parte scrisă şi parte desenată);

       COMPARTIMENTUL RECEPŢIE ŞI CARTE TEHNICĂ LUCRĂRI DE INVESTIŢII:

B-dul Regina Elisabeta 16, etaj 6, camera 08, 12
Tel. 021/305.55.00/2608, 2612,
Program cu publicul: L-J - 9-14;

       COMPARTIMENTUL URMĂRIREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI UTILITĂŢI ÎN ANSAMBLURI DE LOCUINŢE

B-dul Regina Elisabeta 16, etaj 6, camera 12
Tel. 021/305.55.22; 021/305.55.00/2612
Program cu publicul: L-J -12-14;

       COMPARTIMENTUL VERIFICARE DECONTĂRI LUCRĂRI DE INVESTIŢII

B-dul Regina Elisabeta 16, etaj 6 camera 14
Tel. 021/305.55.00/2614;

       SERVICIUL CONSOLIDĂRI

Şef serv. Aurelia Radu,
Tel. 021/305.55.00/2601;
Program cu publicul: L-J - 9-14;

       BIROUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

Şef birou: Monica Lavinia Dan,
Str.Academiei nr.3-5, et.1 camera 14
Tel. 021/305.55.00/3303;

f) programele şi strategiile proprii:
- programul anual de investiţii - conform listei de buget - PMB- aprobată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
g) lista cuprinzând documentele de interes public:
- lista imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc seismic care prezintă pericol public;
- lista imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa I, II III, şi IV de risc seismic
 • vezi pagina web http://www.pmb.ro - Servicii - Alte informaţii de interes public - Consolidări;
  - anunţuri de participare privind proceduri de atribuire contracte de concesiune lucrări publice şi contracte de concesiune servicii;
 • vezi pagina web http://www.pmb.ro - Investiţii - Biroul Parteneriat Public Privat.
  h) lista cuprinzând categoriilor de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
  a. Reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate:
  - secretariatul Comisiei pentru Eficienţă Energetică conform HCGMB nr. 260/2006 privind constituirea Comisiei pentru Eficienţă Energetică;
  - colectarea datelor de la sectoare, centralizare şi transmitere la M.D.L.P.L. (trimestrul II al fiecărui an calendaristic );
  b. Recepţie şi predare a obiectivelor de investitii la terminarea lucrărilor:
  - proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
  - proces verbal de recepţie finală;
  - proces verbal de predare-primire a apartamentului;
  - proces verbal de predare-primire a spaţiului cu altă destinaţie;
  - cartea tehnică a construcţiei;
  c. Decontare execuţie lucrări de investiţii:
  - centralizatorul deconturilor justificative;
  - situaţii de lucrări;
  - situaţii statistice;
  - contracte prestări servicii;
  - contracte execuţie lucrări;
  d. Consolidări imobile:
  - liste de priorităţi privind expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare;
  - centralizator deconturi expertizare tehnică şi proiectare lucrări de consolidare;
  - contract de finanţare şi restituire, precum şi acte adiţionale la contracte;
  - convenţii civile privind constituirea asociaţiei contractante pentru expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare.
  e. Consiliul Tehnico-Economic,
  - secretariatul comisiei conform Dispoziţiei Primarului General nr.1296/28.08.2006, modificată prin Dispoziţia PG nr.1357/25.09.2008:
  - convocator şedinţe CTE;
  - proces verbal al sedinţei CTE;
  - avize CTE;
  f. Adeverinţe privind situaţia investiţiilor prevăzute a se realiza, în Programul de investiţii al Direcţiei Investiţii, acestea fiind solicitate în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor terenuri (imobile), intrate în proprietatea statului, în perioada dinnaintea anului 1989;
  g. Adeverinţe privind acord încheiere contracte individuale, către furnizorii de utilităţi, pentru persoanele cărora li s-au repartizat locuinţe sociale, conform HCGMB nr.309/2008.
  h. Parteneriat Public Privat:
  - contract de concesiune de lucrări publice/ contract de concesiune de servicii (spre dezbatere publică, conform legislaţiei aplicabile);
  - dosarul achiziţiei publice, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Investiţii

  - conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 83/10.05.2007, anexa nr. 2 - ROF PMB - Partea a III-a - ROF Direcţii PMB;
  - obiectivele şi atribuţiile Direcţiei Investiţii, conform proceselor specifice direcţiei, care sunt în curs de elaborare şi implementare.

  Formulare tipizate
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017